Edukacja

W 2008 roku w regionie funkcjonowało 558 szkół podstawowych (uczyło się w nich 96,7 tys. dzieci) oraz 270 gimnazjów (60,8 tys. uczniów), z czego na wsi 117 (43%). W szkołach na poziomie średnim uczyło się 64,5 tys. osób.

W ostatnim okresie rysuje się w województwie warmińsko-mazurskim wzrost zapotrzebowania na kadry z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. W 2008 roku w województwie funkcjonowały 102 ponadpodstawowe szkoły średnie zawodowe (8% liczby krajowej) oraz 216 szkół ponadgimnazjalnych (5% liczby krajowej).

Uczniowie w szkołach warmińsko-mazurskiego (według danych Głównego Urzędu Statystycznego):

  • 88,6 tys. – w szkołach podstawowych,
  • 52,8 tys. – w gimnazjach,
  • 9,9 tys. – w szkołach zasadniczych (zawodowych),
  • 24 tys. – w liceach ogólnokształcących,
  • 1,6 tys. – w liceach profilowanych,
  • 22,6 tys. – w technikach,
  • 11,5 tys. – w szkołach policealnych.

Zgodnie ze strategią rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego niezbędna jest budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego.

Olsztyn – stolica regionu – to liczący się w Europie ośrodek rozwoju przemysłu mleczarskiego. Znajdują się tu uniwersytecki Instytuty Rozwoju Mleczarstwa, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN – Oddział Nauki o Żywności oraz Centrala Polskiego Komitetu Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF. Uniwersytecki Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, stacja badawcza Polskiej Akademii Nauk i ośrodki zarybieniowe to także liczący się potencjał badawczy rybactwa śródlądowego.

W regionie działa dziewięć szkół wyższych, na których w roku akademickim 2009/2010 studiowało prawie 52,5 tys. studentów. Największa uczelnia regionu to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (zdjęcia poniżej), który kształci ponad 30 tys. studentów. W skali kraju olsztyński uniwersytet ma największe po Politechnice Warszawskiej osiągnięcia we wdrażaniu wynalazków i osiągnięć prac badawczo-rozwojowych. Dominujące kierunki na uczelni to biologia, biotechnologia, geodezja, ochrona środowiska, rolnictwo, medycyna weterynaryjna, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria chemiczna i procesowa, towaroznawstwo, ekonomia, marketing i zarządzanie, prawo oraz medycyna.
Ponad 8% mieszkańców województwa posiada wyższe wykształcenie.

Uniwersytet inwestuje też w nowe technologie – we wrześniu 2011 roku zakończona została budowa Regionalnego Centrum Informatycznego, którego celem jest zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych. Działa już także Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl